Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor mij. Ik ga dan ook zorgvuldig met jouw gegevens om. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij mij. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik doe met de informatie die ik over jou te weten kom. Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend rouw- en verliescoach een dossier aanleg. Hierin staan persoonsgegevens zoals hieronder vermeld. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw situatie die je mij persoonlijk hebt toevertrouwd en aantekeningen over de begeleiding. Als je hierover nog vragen hebt, neem dan contact met mij op. Wanneer je een dienst afneemt bij mij, ga je akkoord met onderstaande verklaring.

Balans rouw- en verliescoaching, gevestigd aan Lindenberghstraat 31, 4475AT Wilhelminadorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.balansrouwenverliescoaching.nl

Lindenberghstraat 31

4475AT Wilhelminadorp

Telefoon: 0612876309

Registratie KVK onder nummer: 20167095 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Balans rouw- en verliescoaching verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in gesprekken, correspondentie (schriftelijk of digitaal) en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Balans rouw- en verliescoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik toestemming van de ouders of van de voogd.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via caroline@balansrouw-enverliescoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Balans rouw- en verliescoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling; de grondslag hiervoor is overeenkomst, namelijk een coach- of trainingsovereenkomst.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren; de grondslag hiervoor is overeenkomst, namelijk een coach– of trainingsovereenkomst, om onder andere afspraken te kunnen maken/verzetten en/of opdrachten en informatie te kunnen versturen ten behoeve van het coachtraject of de training.
 • Om diensten bij je af te leveren; de grondslag hiervoor is overeenkomst, namelijk een coach- of trainingsovereenkomst.
 • Balans rouw- en verliescoaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Balans rouw- en verliescoaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Balans rouw- en verliescoaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Balans rouw- en verliescoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor personalia, adres en bankrekeningnummer geldt een bewaartermijn van 7 jaar, uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. Deze gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van een betaling.
 • Na afloop van de begeleiding worden de coachtrajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken na een bewaartermijn van 1 jaar, geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Balans rouw- en verliescoaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Balans rouw- en verliescoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Balans rouw- en verliescoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy (Google Analytics) met de volgende uitgangspunten:
1. Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
2. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
3. Gegevens delen is uitgeschakeld;
4. Ik maak geen gebruik maak van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
5. Google slaat gegevens op voor de kortst mogelijke opslagduur zijnde 2 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Balans rouw- en verliescoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar caroline@balansrouw-enverliescoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Balans rouw- en verliescoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Balans rouw- en verliescoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via caroline@balansrouw-enverliescoaching.nl.