Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Balans rouw- en verliescoaching

Balans rouw- en verliescoaching is opgericht door Caroline de Reus en richt zich op het gebied van rouw en verlies op individuele coaching, begeleiding lotgenotengroepen en advies aan en trainingen voor werkgevers. Balans rouw- en verliescoaching is gevestigd aan Lindenberghstraat 31, 4475AT Wilhelminadorp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20167095. Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Tijdens het intakegesprek wordt tevens naar deze algemene voorwaarden verwezen.

  1. DEFINITIES

a. Opdrachtnemer: Balans rouw- en verliescoaching

b. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, cursussen of aanverwante werkzaamheden.

c. Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.

d. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin.

e. Coach: Caroline de Reus

f. Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training, cursussen of aanverwante werkzaamheden.

2. TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.

b. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.

c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

d. Eventuele inkoop— of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

e. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

f. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

a. Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.

b. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

c. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid a. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of — als die termijn korter is — voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen met de nodige zorgvuldigheid uitvoeren.

b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

c. In alle gevallen waarin opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om — in overleg met opdrachtgever — bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

d. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

e. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

f. Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

5. HONORARIUM EN KOSTEN

a. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

b. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

c. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

d. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

e. Alle bedragen zijn in euro’s.

6. BETALINGSVOORWAARDEN

a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

b. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

c. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

d. Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de hieraan verbonden kosten volledig voor rekening opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

7. ANNULERINGSVOORWAARDEN

a. Annulering door opdrachtgever van trainingen, cursussen en aanverwante werkzaamheden dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

b. Bij annulering door opdrachtgever van trainingen, cursussen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

c. Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Bij annulering door opdrachtgever van coaching binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig afzeggen of verzetten van een afspraak kan telefonisch of per mail.

d. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van opdrachtnemer.

8. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

a. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

b. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

c. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

9. GEHEIMHOUDING

a. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld

b. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de client hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Voor overleg met derden in het belang van de client wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

c. Mochten er signalen zijn die de veiligheid van de client, de opdrachtnemer en/of bepaalde personen in gevaar brengen, dan behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.

d. Indien de opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

a. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar — in het kader van de overeenkomst — aan opdrachtgever en/of cliënt verstrekte of — in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot presentaties, readers, modellen en oefenmateriaal.

b. Opdrachtgever en/of cliënt mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

c. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. cliënten.

11. AANSPRAKELIJKHEID

a. Het advies en de coaching van Balans rouw- en verliescoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en/of cliënt nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij bij de uitvoering van de overeenkomst sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

b. Indien cliënt enig letsel zou oplopen, is opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen hulpverleners, coaches, trainers of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk. De opdrachtnemer kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt. Bij lichamelijke en psychische klachten van de client, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching als de periode daarna.

c. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. client gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,—.

d. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

e. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

g. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij bij de uitvoering van de overeenkomst sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

h. Indien opdrachtgever en/of cliënt een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

12. OVERMACHT

a. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

b. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.

c. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13. KLACHTENPROCEDURE

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

14. GESCHILLENBESLECHTING

a. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

b. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever c.q. cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden zich tot het uiterste in te spannen dit in onderling overleg te beslechten. 

01.01.2023